عضویت در این چند
{{ _.head(errors.first_name) }}
{{ _.head(errors.last_name) }}
{{ _.head(errors.mobile) }}
{{ _.head(errors.password) }}
تایید شماره موبایل
{{ _.head(errors.mobile_verification_code) }}